Návštěvní řád areálu SK Čechie Uhříněves

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO A TRÉNINKOVÉHO CENTRA UHŘÍNĚVES

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a
dodržovat jeho ustanovení.

I. Základní ustanovení

1. SK Čechie Uhříněves, z.s., se sídlem Přátelství 64/70, 104 00 Praha 22 – Uhříněves, IČ:
15268551, jako vlastník (provozovatel) venkovního sportovního zařízení – Sportovního a
tréninkového centra Uhříněves (dále jen „STC“), na adrese Vachkova 787/37, 104 00
Praha 22 - Uhříněves, vydává tento návštěvní řád.
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří
vstupují do prostor „STC“, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či
obdobné sportovní akce, či za účelem využívat plochy ke sportovní činnosti a sportům,
ke kterým jsou určeny.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a
majetku a současně zajištění ochrany „STC“ a veškerého majetku nacházejícího se
v jeho prostorách.
4. Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor „STC“ bere na vědomí, že je
povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním
řádem a zavazuje se je dodržovat.
5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce
bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) „STC“.

II. Vstup a pobyt v areálu

1. Vstupovat a pobývat v „STC“ mohou:
a. sportovci za účelem provozování sportovní činnosti
b. rodiče a zákonní zástupci jako doprovod nezletilé mládeže
c. sportovní fanoušci a diváci za účelem sledování tréninkových jednotek či zápasů.
(Provozovatel si vyhrazuje právo na určení vybraných tréninkových jednotek za
soukromé a nezpřístupnit ke sledování veřejností. Stejně tak si provozovatel
vyhrazuje právo k výběru vstupného na vybrané zápasy pořádané v STC.)
d. Sportovní veřejnost za účelem návštěvy občerstvení v areálu
2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR,
provozovatele či jeho zástupce je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou
vstupenkou, případně obdobným dokladem. Při akcích, které nepodléhají vstupnému je
návštěvník na vyzvání povinen vysvětlit účel pobytu v STC. Návštěvník nebo sportovec,
který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory
„STC“. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor „STC“ vyveden.
3. Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo
vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto
návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz „STC“, dále
každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž
i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
4. Každý návštěvník a sportovec vstupující do „STC“ souhlasí s tím, aby byla provedena ze
strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i
kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření
vstupu do „STC“.

III. Povinnosti návštěvníků a sportovcův areálu

1. Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se v prostoru „STC“ tak, aby svým
jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na
„STC“ či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým
jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem
probíhající sportovní akce.
2. Během utkání a tréninků mládeže je každý návštěvník povinen se chovat tak, aby
neohrožoval mravní výchovu mládeže. Návštěvník se kromě nezákonných aktivit
vyvaruje nepřiměřené konzumace alkoholu, vulgarit a další obdobné činnosti.
3. Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či
bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, členů záchranné
služby apod.
4. Při pobytu v „STC“ je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k
tomu vyhrazených a určených.
5. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny a
to pouze na základě výslovného souhlasu provozovatele areálu.
6. Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce či
zástupce provozovatele a je nutné respektovat hodinový rozpis tréninkové a zápasové
činnosti.

IV. Zákazy

V prostorách „STC“ je zakázáno:
1. vstupovat a pohybovat se mimo prostory (chodníky, tribuna, terasa), které nejsou určeny
pro návštěvníky (např. hrací plochy, travnaté plochy, technické zázemí)
2. vstupovat do prostoru šaten, vyjma prostoru občerstvení a WC určeného veřejnosti
3. pohybovat se po areálu pomocí motorek, aut, kol, koloběžek a obdobných prostředků
4. kola, koloběžky, motorová vozidla a další dopravní prostředky odstavit mimo k tomuto
účelu vymezených a označených ploch
5. kouření mimo vyhrazené prostory na hranici areálu
6. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
7. vnášet a konzumovat vlastní alkohol, drogy či jiné toxické látky
8. vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
9. ničit zařízení a jeho vybavení. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení apod.
10. pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové
záznamy probíhající sportovní akce či návštěvníků areálu bez povolení pořadatele
11. použití otevřeného ohně či zábavní a jiné pyrotechniky
12. odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
13. volný pohyb psů a dalších domácích zvířat
14. vstup psů a dalších zvířat do prostorů šaten a to včetně občerstvení či WC

V. Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad
dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu,
přísluší pořadatelské službě - správce areálu a určení zástupci provozovatele.
2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nutně nenosí na svém oblečení viditelné
označení.
3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro
který byla zřízena a k bezproblémovému provozu areálu či průběhu sportovní akce.
4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní
služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR či MP.

VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v „STC“ na vlastní nebezpečí. Vlastník
(provozovatel) nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků
sportovišť.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
3. Provozovatel areálu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy
(čl. 4), povinnosti (čl. 3) a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného
jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný
stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 500,- Kč, v maximální výši
50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností či způsobených škodních
následků. Stejný postup bude uplatněn, i pokud návštěvník neuposlechne pokynu
provozovatele.
4. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do
budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
5. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s
příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty
vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII. V naléhavých případech volejte telefonicky

Správce areálu 723 710 494
Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155, Policie 158, Městská policie 156, Hasiči 150

Tento návštěvní řád byl schválen VV SK Čechie Uhříněves, z.s. dne 17. 7. 2019 a nabývá
účinnosti dne 18. 7. 2019.