Provozní řád šaten v areálu SK Čechie Uhříněves

PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN
VE SPORTOVNÍM A TRÉNINKOVÉM CENTRU UHŘÍNĚVES

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s návštěvním řádem a
dodržovat jeho ustanovení. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru šaten
seznámit s tímto provozním řádem.

I. Základní ustanovení

1. SK Čechie Uhříněves, z.s., se sídlem Přátelství 64/70, 104 00 Praha 22 – Uhříněves, IČ:
15268551, jako vlastník (provozovatel) prostoru šaten sportovního zařízení –
Sportovního a tréninkového centra Uhříněves (dále jen „STC“), na adrese Vachkova
787/37, 104 00 Praha 22 - Uhříněves, vydává tento provozní řád šaten.
2. Provozní řád šaten (provozní řád) určuje závazná pravidla pro osoby vstupující do
prostoru šaten a technického zázemí STC.
3. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří
vstupují do prostor „STC“, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či
obdobné sportovní akce, či za účelem využívat plochy ke sportovní činnosti a sportům,
ke kterým jsou určeny.
4. Účelem návštěvního i provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany
jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany „STC“ a veškerého majetku
nacházejícího se v jeho prostorách.
5. Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor „STC“ bere na vědomí, že je
povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené návštěvním řádem a
provozním řádem šaten a zavazuje se je dodržovat.
6. Tento provozní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce
bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) „STC“.
7. Šatny obdrží týmy k užití zpravidla 30 minut před TJ a 75 minut před začátkem utkání.

II. Vstup a pobyt v prostoru šaten

1. Vstupovat a pobývat v prostoru šaten mohou:
a. sportovci za účelem přípravy ke sportovní činnosti
b. sportovci za účelem výkonu sportovní činnosti (posilovna, určené prostory)
c. členové realizačních týmů sportovních družstev za účelem přípravy družstev
d. v nutných případech rodiče a zákonní zástupci jako doprovod nezletilé mládeže
e. veřejnost za účelem návštěvy občerstvení v areálu a to pouze do prostoru
občerstvení v určených provozních hodinách
f. veřejnost za účelem návštěvy WC, které je k použití veřejností určené
2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR,
provozovatele či jeho zástupce je návštěvník na vyzvání povinen vysvětlit účel pobytu
v STC či prostoru šaten. Návštěvník nebo sportovec, který řádně neprokáže své
oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory šaten či „STC“. V opačném
případě bere na vědomí, že bude z prostor šaten či „STC“ vyveden.

III. Povinnosti osob v prostoru šaten

1. Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se v prostoru šaten tak, aby svým
jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na
budově či majetku umístěného v těchto prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby
svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem
účelu pohybu v prostorech šaten.
2. Během pobytu a pohybu v prostoru šaten je návštěvník povinen dodržovat hygienické
předpisy a chovat se tak, aby prostor šaten neznečišťoval či obdobně neničil.
3. Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a povinnosti platného
návštěvního řádu „STC“.
4. Do prostoru šaten je nutno vcházet pouze vchody, které jsou pro vstup do šaten v dané
chvíli označeny. Ostatní vchody, i když mohou být otevřené, neslouží ke vstupu do
prostoru šaten.
5. Návštěvníci, kteří do prostoru šaten vstupují za účelem návštěvy občerstvení nebo WC,
jsou povinni použít ke vstupu i odchodu pouze vchod č. 1, který je k tomuto účelu určen.
6. Do prostor posilovny je možné vstoupit pouze na základě výslovného souhlasu správce
či provozovatele areálu.
7. Sportovci a členové realizačních týmů navštěvující prostor posilovny jsou povinni se
seznámit a dodržovat provozní řád posilovny.
8. Sportovci jsou povinni opustit prostor posilovny či jiných prostor určených v daný okamžik
pro tréninkovou jednotku ihned po skončení časového termínu určeného pro tuto
jednotku.
9. Osoby užívající šatny a další sportovní prostory jsou povinny před odchodem zhasnout,
zavřít okna, zkontrolovat prostor sprch a WC na tekoucí vodu a dodržet hygienické
principy a to včetně vyhození odpadků, obalů a flašek pouze do odpadkových košů.
10. Sportovci a členové realizačních týmů jsou povinni opustit prostory šaten nejpozději 20
minut po skončení tréninkové jednotky a 30 minut po skončení utkání, není-li
s provozovatelem areálu domluveno výslovně jinak.
11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat a respektovat provozní dobu občerstvení.

IV. Zákazy

V prostorách šaten platí veškeré zákazy uvedené v návštěvním řádu a dále je zakázáno:
1. vstupovat a pohybovat se mimo určené prostory, za jejichž účelem je návštěvník
v prostorách šaten přítomen
2. vstupovat do prostoru šaten v kopačkách vchodem č. 1 (skrz občerstvení)
3. skákat či vykonávat jakoukoliv další činnost, která tvoří hluk nebo může narušit statiku
budovy
4. vcházet či vjíždět do šaten na kolech, koloběžkách, bruslích a obdobných prostředcích
5. odkládat kola, koloběžky a další obdobné prostředky
6. kouření či jakékoliv používání ohně
7. konzumace alkoholu mimo prosto občerstvení
8. konzumace jídla a pití na chodbách
9. zavírání vchodových dveří, pokud jsou dlouhodobě otevřené. Otevírání dveří na delší
dobu, než je nutná k vstupu či odchodu z prostoru šaten

V. Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad
dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu,
přísluší pořadatelské službě - správce areálu a určení zástupci provozovatele.
2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nutně nenosí na svém oblečení viditelné
označení.
3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro
který byla zřízena a k bezproblémovému provozu areálu či průběhu sportovní akce.
4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní
služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR či MP.

VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v prostoru na vlastní nebezpečí.
Vlastník (provozovatel) nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí
návštěvníků sportovišť a to včetně uživatelů šaten.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
3. Provozovatel areálu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy
(čl. 4), povinnosti (čl. 3) a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného
jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný
stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 500,- Kč, v maximální výši
50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností či způsobených škodních
následků. Stejný postup bude uplatněn, i pokud návštěvník neuposlechne pokynu
provozovatele.
4. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do
budoucna zakázán vstup do prostor šaten či STC, a to na jakoukoli dobu.
5. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s
příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty
vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII. V naléhavých případech volejte telefonicky

Správce areálu 723 710 494
Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155, Policie 158, Městská policie 156, Hasiči 150

Tento provozní řád byl schválen VV SK Čechie Uhříněves, z.s. dne 17. 7. 2019 a nabývá
účinnosti dne 18. 7. 2019.